Cột bơm xăng dầu điện tử model M1P1F1C1N1Q50

Mẫu số: 02

Ký hiệu: M1P1F1C1N1Q50

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM366-2018

Hệ bơm lường (M): TATSUNO

Số bơm (P): 01 bộ

Số lường (F): 01 bộ

Số bộ đếm (C): 01 bộ

Số vòi bơm (N): 01 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 80L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Chi Tiết Vui Lòng Liên hệ:
Hotline: +84 024 2241 6098
Email: [email protected]