Cột bơm xăng dầu điện tử model M1P2F2C2N2Q5080

Mẫu số: 04

Ký hiệu: M1P2F2C2N2Q5080

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM368-2018

Hệ bơm lường (M): TATSUNO

Số bơm (P): 02 bộ

Số lường (F): 02 bộ

Số bộ đếm (C): 02 bộ

Số vòi bơm (N): 02 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 50L/min và 80L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Chi Tiết Vui Lòng Liên hệ:
Hotline: +84 024 2241 6098
Email: [email protected]