Hiển thị một kết quả duy nhất

Mẫu số: 02

Ký hiệu: M1P1F1C1N1Q50

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM366-2018

Hệ bơm lường (M): TATSUNO

Số bơm (P): 01 bộ

Số lường (F): 01 bộ

Số bộ đếm (C): 01 bộ

Số vòi bơm (N): 01 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 80L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 03

Ký hiệu: M1P2F2C2N2Q50

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM367-2018

Hệ bơm lường (M): TATSUNO

Số bơm (P): 02 bộ

Số lường (F): 02 bộ

Số bộ đếm (C): 02 bộ

Số vòi bơm (N): 02 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 50L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 04

Ký hiệu: M1P2F2C2N2Q5080

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM368-2018

Hệ bơm lường (M): TATSUNO

Số bơm (P): 02 bộ

Số lường (F): 02 bộ

Số bộ đếm (C): 02 bộ

Số vòi bơm (N): 02 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 50L/min và 80L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 05

Ký hiệu: M1P2F2C2N2Q80

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM369-2018

Hệ bơm lường (M): TATSUNO

Số bơm (P): 02 bộ

Số lường (F): 02 bộ

Số bộ đếm (C): 02 bộ

Số vòi bơm (N): 02 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 80L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 06

Ký hiệu: M1P2F4C4N4Q50

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM370-2018

Hệ bơm lường (M): TATSUNO

Số bơm (P): 02 bộ

Số lường (F): 04 bộ

Số bộ đếm (C): 04 bộ

Số vòi bơm (N): 04 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 50L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 07

Ký hiệu: M2P1F1C1N1Q50

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM371-2018

Hệ bơm lường (M): TOMINAGA

Số bơm (P): 01 bộ

Số lường (F): 01 bộ

Số bộ đếm (C): 01 bộ

Số vòi bơm (N): 01 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 50L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 08

Ký hiệu: M2P1F1C1N1Q80

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM372-2018

Hệ bơm lường (M): TOMINAGA

Số bơm (P): 01 bộ

Số lường (F): 01 bộ

Số bộ đếm (C): 01 bộ

Số vòi bơm (N): 01 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 80L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 09

Ký hiệu: M3P1F1C1N1Q50

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM373-2018

Hệ bơm lường (M): TOKICO

Số bơm (P): 01 bộ

Số lường (F): 01 bộ

Số bộ đếm (C): 01 bộ

Số vòi bơm (N): 01 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 50L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 10

Ký hiệu: M3P1F1C1N1Q80

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM374-2018

Hệ bơm lường (M): TOKICO

Số bơm (P): 01 bộ

Số lường (F): 01 bộ

Số bộ đếm (C): 01 bộ

Số vòi bơm (N): 01 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 80L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View

Mẫu số: 01

Ký hiệu: M1P1F1C1N1Q50

Ký hiệu phê duyệt mẫu: PDM365-2018

Hệ bơm lường (M): TATSUNO

Số bơm (P): 01 bộ

Số lường (F): 01 bộ

Số bộ đếm (C): 01 bộ

Số vòi bơm (N): 01 bộ

Lưu lượng (Q):

Lưu lượng lớn nhất: 50L/min

Lưu lượng nhỏ nhất: 5L/min

Lượng đong tối thiểu: 2L

Cấp chính xác: 0,5

Quick View